Ernst Hüttl

do české verze
(zur tschechischen Version)

Der Lebensweg Ernst Hüttls steht stellvertretend für viele tausende sudetendeutsche Sozialdemokraten, die nach den Schrecken des Krieges, nach der Verfolgung durch die Nationalsozialisten, nach Westdeutschland vertrieben und ausgesiedelt wurden, um sich hier in den Wiederaufbau des Landes einzubringen. Ernst Hüttl wurde 1896 in Chodov geboren. Er arbeitete als Porzellanmaler und fand früh den Weg in die sozialdemokratische Bewegung. Er schloss sich dem Jugendverband und auch der Partei an. Er war vor allem aber auch Sekretär der Keramarbeitergewerkschaft. Die unterschiedlichen Gewerkschaftsverbände waren ein starker Pfeiler der Sozialdemokratie. Sie kämpften für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, für bessere Löhne und für gerechte Arbeitsbedingungen. In der Zwischenkriegszeit kam den Gewerkschaften eine wichtige Aufgabe zu. Stellvertretend für den Staat zahlten sie Arbeitslosenunterstützung aus. Aufgrund seiner führenden Stellung wurde Hüttl nach 1938 von den Nazis verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Nach Kriegsende beteiligte er sich an der Aktion Ullmann, der Aussiedlung sudetendeutscher Sozialdemokraten nach Westdeutschland. In Kulmbach saß er für die SPD im Stadtrat. Von großer Bedeutung war er für die Allgemeinen Ortskrankenkassen, deren Vorstandsvorsitzender er für den Bereich Kulmbach-Bayreuth war.

Ernst Hüttl

Ernst Hüttl zastupuje tisíce sudetoněmeckých sociálních demokratů, kteří po hrůzách války, po pronásledování nacisty, byli vyhnáni a přesídleni do Západního Německa, kde se měli zapojit do rekonstrukce zničené země. Ernst Hüttl se narodil roku 1896 v Chodově. Pracoval jako malíř porcelánu a brzy našel cestu do sociálně demokratického hnutí. Připojil se k mládežnickému spolku a vstoupil do strany. Především byl také tajemníkem odboru keramiků. Odborové svazy byly pro sociální demokracii silným pilířem. Zasazovaly se o práva dělnic a dělníků, o lepší mzdy a o spravedlivé pracovní podmínky. V meziválečné době dostaly odbory důležitou úlohu. Místo státu vyplácely podporu v nezaměstnanosti. Kvůli vedoucímu postavení Hüttla roku 1938 nacisté zatkli a deportovali do koncentračního tábora v Dachau. Po válce se podílel na Akci Ullmann – vysídlení sudetoněmeckých sociálních demokratů do Západního Německa. V Kulmbachu zastupoval SPD v městské radě. Velký význam měl pro Všeobecné místní pojišťovny, kterým předsedal pro oblast Kulmbach – Bayreuth.

zur deutschen Version